1. Lỗi IC1.Tài khoản đang sử dụng dịch vụ của nhà IVAN khác
2. Lỗi IK3.Chữ ký số chưa đăng ký với Cơ quan BHXH
3. Lỗi IO2.Lỗi khi mở file template BTF ở máy tính sử dụng Office 2007 chưa cập nhật bản vá
4. Lỗi IO4.Đăng nhập hệ thống Bkav IVAN báo lỗi The page cannot be displayed
5. Lỗi IK5.Lỗi trong quá trình dữ liệu đã ký
6. Lỗi IC8.Danh sách lao động không được đồng bộ từ Cơ quan BHXH
7. Lỗi IO10.Lỗi khi mở file BTF ở máy tính sử dụng Microsoft Office nhưng không cài đặt tính năng Visual Basic for Applications (VBA).
8. Lỗi IO11.Không thực hiện được việc báo tăng và báo giảm đồng thời trên cùng 1 tờ khai D02-TS khi nhập liệu trên giao diện BIS tại ivan.nopbaohiem.vn
9. Lỗi IC14.Đơn vị không tra cứu được tờ khai Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C12-TS) trên hệ thống BIS (Hệ thống Việt Nam)
10. Lỗi IB15.Đơn vị chưa đăng ký tài khoản
11. Lỗi IB16.Đơn vị [Tên đơn vị] đã đăng ký tài khoản
12. Lỗi IO17.Mã đơn vị [Mã đơn vị] không đúng định dạng (yêu cầu 7 ký tự, 7 hoặc 9 với Nghệ An, Hà Tĩnh)
13. Lỗi IO18.Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng
14. Lỗi IB19.Chữ ký điện tử tờ khai XXX không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử
15. Lỗi IB20.The network path was not found..
16. Lỗi IB21.Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.
17. Lỗi IB22.Invalid length for a Base-64 char array or string.
18. Lỗi IB23.Tờ khai D02-TS không hợp lệ: Số sheet trong file D02-TS là: 2. Tờ khai D02-TS chỉ được có 1 sheet.
19. Lỗi IT24.Lỗi đọc/ghi dữ liệu tại CSDL IVAN, CCS
20. Lỗi IT25.Lỗi quá kích thước dữ liệu đã khai báo trong CSDL
21. Lỗi IT26.Lỗi dung lượng hồ sơ quá ngưỡng cho phép
22. Lỗi IT27.Lỗi kết nối tới service BHXH
23. Lỗi IT28.Lỗi chưa cập nhật service mới từ BHXH
24. Lỗi IT29.Lỗi kết nối CSDL tại cổng BHXH
25. Lỗi IT30.Lỗi đọc dữ liệu ở cổng BHXH
26. Lỗi IT31.Lỗi kiểm tra chữ ký số tại BHXH
27. Lỗi IT32.Lỗi service BHXH
28. Lỗi IT33.Lỗi chuyển đổi dữ liệu ở cổng BHXH
29. Lỗi IT34.Lỗi chuyển đổi dữ liệu tại IVAN
30. Lỗi IT0.Các lỗi chưa biết mã lỗi
31. Lỗi IU35.File không đúng định dạng BTF
32. Lỗi TO1.Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.
33. Lỗi TO2.Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung.
34. Lỗi TO3.Hồ sơ chính chưa nộp.
35. Lỗi TO4.Xảy ra 1 trong các lỗi: "Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế" hoặc "tờ khai không được đăng ký nộp vãng lai".
36. Lỗi HU1.Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu
37. Lỗi HU2.Tài khoản không tồn tại trên hệ thống
38. Lỗi HU3.Lỗi hệ thống: java.lang.Exception: Xác thực chữ ký không thành công
39. Lỗi HU4.Đang tải thư viện xin vui lòng đợi trong ít phút
40. Lỗi HU5.Hồ sơ chưa đăng ký gửi qua mạng
41. Lỗi HU6.Chức năng chỉ hoạt động với tài khoản đăng ký khai và nộp thuế qua hệ thống Khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế cung cấp tại địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
42. Lỗi HO7.Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại Cơ quan thuế!
43. Lỗi HK8.Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan Thuế
44. Lỗi HK9.Không tìm thấy Chữ ký số hoặc chữ ký số không đúng
45. Lỗi HT10.Lỗi hệ thống: java.lang.NullPointerException: null
46. Lỗi HT11.Lỗi hệ thống: java.sql.SQLException: ORA-01653: unable to extend table IHTKK_OWNER.IHTKK_ TBAO_SIGNERROR_BUFFER by 8192 in tablespace IHTKK_TEMP
47. Lỗi TO5.Bạn chưa đăng ký thông tin với Cơ quan Thuế
48. Lỗi EU1.IP bị khoá (blocked)
49. Lỗi EB2.Cài Tool BEST bị lỗi "Downloading https://tools.ehoadon.vn/best/ApplicationFiles/... did not succeed"
50. Lỗi EB3.Chặn kết nối
51. Lỗi EB4.Đăng nhập vào SQL lỗi do sai password (mật khẩu)
52. Lỗi EB5.Sai mật khẩu khi chạy phần mềm tool BEST
53. Lỗi EU6.Unterminated string. Expected delimiter: ".
54. Lỗi EB7.Cài tool BEST trên máy chủ gặp lỗi
55. Lỗi HT12.Lỗi Java “Website is untrusted” trên hệ thống https://nopthue.gdt.gov.vn
56. Lỗi EB8.Chưa nhập Tên người mua hoặc Mã số thuế hoặc Địa chỉ
57. Lỗi HT13.Chữ ký số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế
58. Lỗi CU1.USB Token Chữ ký số đã bị khóa
Top