Lỗi TO3. Hồ sơ chính chưa nộp.

Hiện tượng

Gửi tờ khai Phụ lục tới Cơ quan Thuế nhận được kết quả phản hồi báo "Hồ sơ chính chưa nộp".

Nguyên nhân

Do 1 trong 2 nguyên nhân sau:
- Do khi Cập nhật thông tin cho Tờ khai Phụ lục bạn chọn sai Kỳ tính thuế.
- Do bạn chưa nộp tờ khai chính thức nên không nộp được tờ khai Phụ lục.

Biện pháp xử lý

Hướng xử lý của từng nguyên nhân như sau:
- Cập nhật lại thông tin cho Tờ khai Phụ lục đúng với Kỳ tính thuế đã nộp tờ khai chính. Xem hướng nộp tờ khai Phụ lục tại đây.
- Bạn hãy nộp tờ khai chính thức trước, sau đó thực hiện gửi tờ khai Phụ lục. Xem hướng dẫn nộp tờ khai tại đây.

 

Top