Lỗi IU35. File không đúng định dạng BTF

Hiện tượng

Khi sử dụng chức năng Upload Hồ sơ, bấm Upload file hiển thị thông báo Lỗi IU35. File không đúng định dạng file BTF.

Nguyên nhân

Do bạn sử dụng file Excel không đúng định dạng (Template) của hệ thống Bkav IVAN để upload.

Biện pháp xử lý

Bạn tải file FileImport-BkavIVAN-(BTF) đúng định dạng (Template) từ 1 trong 2 link bên dưới:

  • Đối với phiên bản Excel từ 2007: tải tại đây
  • Đối với phiên bản Excel 97 hoặc 2003: tải tại đây

Bạn có thể xem Bài 8: Hướng dẫn Kê khai và Nộp Hồ sơ bằng chức năng Upload Hồ sơ

Ghi chú: Nếu bạn muốn tạo Hồ sơ Báo tăng lao động (HS3), Báo giảm lao động (HS4), Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng (HS5)... bạn có thể sử dụng chức năng Tạo mới Hồ sơ để tạo mới và nhập dữ liệu ngay trên trang web, mà không cần Upload từ file Excel. Xem hướng dẫn chi tiết tại https://nopbaohiem.vn/HD

Top