Lỗi IT34. Lỗi chuyển đổi dữ liệu tại IVAN

Hiện tượng

String was not recognized as a valid DateTime

Nguyên nhân

Do chuyển đổi sai cấu trúc dữ liệu

Biện pháp xử lý

Sửa lại code cho chuyển đổi đúng cấu trúc dữ liệu:

- Loại dữ liệu thời gian: đúng định dạng

Top