Lỗi IT33. Lỗi chuyển đổi dữ liệu ở cổng BHXH

Hiện tượng

There is an error in XML document(line, column)

Nguyên nhân

Do trong dữ liệu ở cổng có chứa từ khóa của tài liệu xml hoặc chứa ký tự không in được

Biện pháp xử lý

Báo cấn bộ ở cổng xử lý

Top