Lỗi IT31. Lỗi kiểm tra chữ ký số tại BHXH

Hiện tượng

SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://10.1.254.114:8686/WS_SIGNER.asmx?WSDL' : failed to load external entity "http://10.1.254.114:8686/WS_SIGNER.asmx?WSDL"

Nguyên nhân

Lỗi kiểm tra chữ ký số của hồ sơ tại cổng BHXH

Biện pháp xử lý

Báo cán bộ ở cổng xử lý

Top