Lỗi IT30. Lỗi đọc dữ liệu ở cổng BHXH

Hiện tượng

The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding

Nguyên nhân

Đọc dữ liệu ở cổng BHXH lỗi

Biện pháp xử lý

Báo cán bộ ở cổng xử lý

Top