Lỗi IT28. Lỗi chưa cập nhật service mới từ BHXH

Hiện tượng

Server did not recognize the value of HTTP Header SOAPAction

Nguyên nhân

Service trên cổng BHXH thêm, bổ sung, thay thế hoặc xóa bới một số hàm

Biện pháp xử lý

Sửa lại đúng hàm trên service BHXH

Top