Lỗi IT25. Lỗi quá kích thước dữ liệu đã khai báo trong CSDL

Hiện tượng

- String or binary data would be truncated

- Arithmetic overflow error for type varchar, value = xxx.xxx. The statement has been terminated

Nguyên nhân

Do kích thước dữ liệu truyền vào lớn hơn kích thước đã khai báo trong CSDL

Biện pháp xử lý

- Tăng kích thước dữ liệu với những loại dữ liệu nhỏ: tinyint -> int, ...

- Với những loại có kích thước lớn: binary, varchar(max), .... Xin ý kiến lãnh đạo để có biện pháp xử lý

Top