Lỗi IT24. Lỗi đọc/ghi dữ liệu tại CSDL IVAN, CCS

Hiện tượng

Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.

Nguyên nhân

- Do có transaction đang khóa bảng

- Do câu lệnh truy vấn không tối ưu

- Đọc/Ghi ổ đĩa tốc độ cao

Biện pháp xử lý

- Kiểm tra những đoạn code sử dụng transaction không hợp lý => sửa lại cho đúng - không dùng transaction trong webservice

- Báo cáo lãnh đạo những transaction bị treo quá ngưỡng cho phép

- Tối ưu câu lệnh truy vấn

Top