Lỗi IT0. Các lỗi chưa biết mã lỗi

Hiện tượng

Chưa rõ

Nguyên nhân

Chưa rõ

Biện pháp xử lý

Bổ sung và cập nhật các mã cho các lỗi mới phát sinh trong quá trình phát triển hệ thống

Top