Lỗi IO2. Lỗi khi mở file template BTF ở máy tính sử dụng Office 2007 chưa cập nhật bản vá

Hiện tượng

Với các máy tính cài đặt Microsoft Office 2007 và chưa được cập nhật bản vá Service Pack 3 (SP3), khi mở file template BTF (1) để nhập liệu, Excel 2007 sẽ hiển thị thông báo lỗi như hình bên dưới:

Ghi chú: (1) File template BTF (Bkav Template File) là File dùng để import vào hệ thống Bkav IVAN, giúp tạo Hồ sơ gửi Cơ quan BHXH hoặc tạo Danh sách lao động trên hệ thống Bkav IVAN từ file Excel. File BTF có thể tải từ đường dẫn http://ivan.nopbaohiem.vn/DL, có tên file là FileImport-BkavIVAN-(BTF.vXXX).xlsb, trong đó XXX là số hiệu phiên bản của file BTF.

Nguyên nhân

Do máy tính dùng Excel 2007 (trong bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office 2007) và chưa được cập nhật bản vá Service Pack 3 (SP3). Khi mở các file .xlsb được ghi bằng Excel phiên bản cao hơn, nếu trong file có các comment (ghi chú trên các cell), có màu nền của các cell… Excel 2007 sẽ hiển thị thông báo lỗi và do vậy không thể nhập dữ liệu vào file.

Biện pháp xử lý

Bước 1: Download bản vá office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe tại links: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27838

Bước 2: Cài đặt bản vá.

Bước 3: Mở file Template BTF (có phần mở rộng .xlsb) để nhập dữ liệu.

 
Top