Lỗi IO11. Không thực hiện được việc báo tăng và báo giảm đồng thời trên cùng 1 tờ khai D02-TS khi nhập liệu trên giao diện BIS tại ivan.nopbaohiem.vn

Hiện tượng

Trên BIS (1), khi nhập liệu cho Tờ khai D02-TS của Hồ sơ Báo tăng lao động (Hồ sơ số 3), tại giao diện Thêm mới Người lao động (hoặc Chỉnh sửa Người lao động), không thể chọn loại Giảm lao động hoặc Giảm tiền lương.

Và ngược lại, khi nhập liệu cho Tờ khai D02-TS của Hồ sơ Báo giảm lao động (Hồ sơ số 4), tại giao diện Thêm mới Người lao động (hoặc Chỉnh sửa Người lao động), không thể chọn loại Tăng lao động hoặc Tăng tiền lương. 

Nguyên nhân

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH và tài liệu Chuẩn kết nối với Cổng BHXH do BHXH Việt Nam ban hành, việc gửi Hồ sơ Báo tăng lao động và gửi Hồ sơ Báo giảm lao động cần được thực hiện theo 2 thủ tục khác nhau, do quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ tại Cổng và trên hệ thống của BHXH là khác nhau.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt (như nêu bên dưới), một số Cơ quan BHXH vẫn yêu cầu Đơn vị báo tăng và giảm đồng thời trong cùng 1 tờ khai D02-TS. Trong trường hợp này, Đơn vị có thể dùng file BTF (2) để kê khai, sau đó upload và gửi tới Cơ quan BHXH thông qua BIS.

Một số trường hợp cần báo tăng và giảm đồng thời trong cùng 1 tờ khai D02-TS:

- Kê khai thông tin một lao động theo phương án Giảm hẳn hoặc Nghỉ không lương nhưng vẫn cần báo tăng để truy thu tiền BHYT đến hết giá trị thẻ.

- Cơ quan BHXH quản lý yêu cầu Đơn vị vừa tăng lao động vừa giảm lao động trên cùng một hồ sơ vì một lý do đặc biệt. 

Biện pháp xử lý

Trong trường hợp cần báo tăng và giảm đồng thời trong cùng 1 tờ khai D02-TS, Đơn vị dùng file BTF (2) để kê khai, sau đó upload và gửi tới Cơ quan BHXH thông qua BIS (1). Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Tải file BTF từ địa chỉ http://dl.nopbaohiem.vn/BTF và nhập thông tin lao động trên file BTF, ví dụ như hình sau:

Bước 2: Đăng nhập vào trang http://ivan.nopbaohiem.vn, sử dụng chức năng Upload Hồ sơ để tạo hồ sơ cần kê khai. Sau đó ký và gửi hồ sơ tới Cơ quan BHXH.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn kê khai Hồ sơ báo tăng lao động tại đây và Hồ sơ báo giảm lao động tại đây.

Ghi chú:

(1) BIS: Bkav IVAN System - Hệ thống IVAN của Bkav tại http://ivan.nopbaohiem.vn

(2) File template BTF (Bkav Template File) là File dùng để import vào hệ thống Bkav IVAN, giúp tạo Hồ sơ gửi Cơ quan BHXH hoặc tạo Danh sách lao động trên hệ thống Bkav IVAN từ file Excel. File BTF có thể tải từ đường dẫn http://dl.nopbaohiem.vn/BTF có tên file là FileImport-BkavIVAN-(BTF.vXXX).xlsb, trong đó XXX là số hiệu phiên bản của file BTF. 

Top