Lỗi IK3. Chữ ký số chưa đăng ký với Cơ quan BHXH

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IK3: Chữ ký số chưa đăng ký với Cơ quan BHXH.

Nguyên nhân

Do thông tin Chữ ký số trên USB Token không trùng với thông tin Chữ ký số đã đăng ký với Cơ quan BHXH

Biện pháp xử lý

Đăng ký thông tin Chữ ký số mới với Cơ quan BHXH. Xem Bài 6: Hướng dẫn Đăng ký Thông tin Chữ ký số với Cơ quan BHXH

Top