Lỗi IC8. Danh sách lao động không được đồng bộ từ Cơ quan BHXH

Hiện tượng

Không có lao động trong module Quản lý lao động, đối tượng tự đóng.

Nguyên nhân

Hệ thống BHXH Việt Nam không cung cấp Danh sách lao động cho các nhà VAN

Biện pháp xử lý

Để có danh sách lao động trên hệ thống Bkav IVAN, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau:

  • Cách 1: Sử dụng chức năng Thêm lao động để thêm mới lao động trực tiếp lên hệ thống Bkav IVAN.
  • Cách 2: Tải file FileImport-BkavIVAN và nhập thông tin lao động lên file. Sau đó sử dụng chức năng Import danh sách lao động.
  • Cách 3: Liên hệ với Cơ quan BHXH để lấy danh sách lao động, sau đó thực hiện import danh sách lao động vào hệ thống theo Cách 2.
Top