Lỗi IC1. Tài khoản đang sử dụng dịch vụ của nhà IVAN khác

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IC1: Tài khoản đang sử dụng dịch vụ của nhà IVAN khác.

Nguyên nhân

Do tài khoản đang sử dụng dịch vụ của nhà IVAN khác.

Biện pháp xử lý

Top