Lỗi IB23. Tờ khai D02-TS không hợp lệ: Số sheet trong file D02-TS là: 2. Tờ khai D02-TS chỉ được có 1 sheet.

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IB23: Tờ khai D02-TS không hợp lệ: Số sheet trong file D02-TS là: 2. Tờ khai D02-TS chỉ được có 1 sheet.

Nguyên nhân

Quá trình ký và gửi hồ sơ không thành công.

Biện pháp xử lý

Bạn thực hiện ký và gửi lại hồ sơ.

Top