Lỗi IB22. Invalid length for a Base-64 char array or string.

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IB22: Invalid length for a Base-64 char array or string.

Nguyên nhân

Quá trình ký và gửi hồ sơ không thành công.

Biện pháp xử lý

Bạn thực hiện ký và gửi lại hồ sơ.

Top