Lỗi IB20. The network path was not found..

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IB20: The network path was not found..

Nguyên nhân

Quá trình ký và gửi hồ sơ không thành công.

Biện pháp xử lý

Bạn thực hiện ký và gửi lại hồ sơ.

Top