Lỗi IB19. Chữ ký điện tử tờ khai XXX không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IB19: Chữ ký điện tử tờ khai XXX không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử.

Nguyên nhân

Quá trình ký điện tử lên tờ khai không thành công.

Biện pháp xử lý

Thực hiện theo các bước sau, đến bước nào gửi hồ sơ thành công thì dừng lại:

- Bước 1: Thực hiện ký và gửi lại hồ sơ.

- Bước 2: Tải và cài đặt lại phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP), xem Bài 2: Hướng dẫn thiết lập môi trường ký điện tử bằng phần mềm BkavCA Signer Plugin (BSP). Sau đó thực hiện ký và gửi lại hồ sơ.

Top