Lỗi IB16. Đơn vị [Tên đơn vị] đã đăng ký tài khoản

Hiện tượng

Đăng ký thông tin tài khoản trên hệ thống Bkav IVAN không thành công. Hệ thống thông báo lỗi: Đơn vị [Tên đơn vị] đã đăng ký tài khoản.

Nguyên nhân

Do tài khoản đã đăng ký trên hệ thống Bkav IVAN .

Biện pháp xử lý

Top