Lỗi IB15. Đơn vị chưa đăng ký tài khoản

Hiện tượng

Hồ sơ gửi sang Cổng BHXH không thành công và chuyển sang trạng thái ERR - Hồ sơ lỗi. Lỗi IB15: Đơn vị chưa đăng ký tài khoản.

Nguyên nhân

Do khi Khách hàng thực hiện gửi hồ sơ trên IVAN 1.0 bị lỗi, Ban PTHT không chuyển tài khoản về bước đăng ký tài khoản mà chuyển sang bước kê khai luôn. Đẫn đến KH thực hiện gửi hồ sơ trên IVAN 2.0 gặp lỗi.

Biện pháp xử lý

Chat thông tin Mã đơn vị cho DungNDc tổng hợp, DungNDc chuyển thông tin sang Ban PTHT chuyển tài khoản về bước đăng ký tài khoản.

Top