Lỗi HT12. Lỗi Java “Website is untrusted” trên hệ thống https://nopthue.gdt.gov.vn

Hiện tượng

Sau khi đăng nhập vào hệ thống https://nopthue.gdt.gov.vn và lập giấy nộp tiền. Khách hàng bấm nút Hoàn thành thì thấy xuất hiện thông báo Security Warning (cảnh báo an ninh)

 

Nguyên nhân

Do hệ thống của Tổng Cục Thuế đang điều chỉnh, nâng cấp, ảnh hưởng tới Chứng thư số của trang web https://nopthue.gdt.gov.vn

Biện pháp xử lý

Bấm nút Continue trên thông báo Security Warning để tiếp tục thực hiện trên hệ thống https://nopthue.gdt.gov.vn.

Top