Lỗi HT11. Lỗi hệ thống: java.sql.SQLException: ORA-01653: unable to extend table IHTKK_OWNER.IHTKK_ TBAO_SIGNERROR_BUFFER by 8192 in tablespace IHTKK_TEMP

Hiện tượng

Bấm nộp tờ khai báo "Lỗi hệ thống: java.sql.SQLException: ORA-01653: unable to extend table IHTKK_OWNER.IHTKK_ TBAO_SIGNERROR_BUFFER by 8192 in tablespace IHTKK_TEMP"

Nguyên nhân

Do hệ thống Tổng cục Thuế bảo trì

Biện pháp xử lý

Hệ thống của Tổng cục Thuế đang bảo trì, bạn vui lòng gửi lại tờ khai vào thời điểm khác.

Để không phát sinh lỗi tương tự bạn nên đăng ký và sử dụng hệ thống Bkav TVAN để kê khai thuế. Đăng ký sử dụng miễn phí Bkav TVAN tại đây.

Top