Lỗi EB8. Chưa nhập Tên người mua hoặc Mã số thuế hoặc Địa chỉ

Hiện tượng

Khi gửi dữ liệu từ phần mềm Kế toán/Bán hàng lên phần mềm Bkav eHoadon qua tool BEST báo lỗi:

"Bạn phải nhập Tên người mua hoặc mã số thuế hoặc địa chỉ"

Nguyên nhân

Do khi thao tác nhập dữ liệu Hóa đơn trên phần mềm Kế toán/Bán hàng, bạn chưa nhập Thông tin Người mua hàng. Bạn cần nhập tối thiểu 1 trong 3 thông tin sau:

  • Tên người mua
  • Mã số thuế
  • Địa chỉ

Biện pháp xử lý

Bạn vào lại phần mềm Kế toán/Bán hàng, kiểm tra lại thông tin Hóa đơn và nhập tối thiểu 1 trong 3 thông tin sau:

  • Tên người mua
  • Mã số thuế
  • Địa chỉ

Sau đó, thực hiện gửi lại dữ liệu từ phần mềm Kế toán/Bán hàng lên phần mềm Bkav eHoaDon qua tool BEST.

Top