Lỗi EB4. Đăng nhập vào SQL lỗi do sai password (mật khẩu)

Hiện tượng

Cannot open database "TênDB" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'NT AUTHORITY\SYSTEM'.

Nguyên nhân

Lỗi do sai password (mật khẩu) (đăng nhập vào SQL không thành công)

Biện pháp xử lý

Kiểm tra lại mật khẩu đăng nhập

Top